POZIV NA DOSTAVU PONUDE IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE SELNICA

Dječji vrtić „Selnički zvončići“, dugačka priča sa sretnim završetkom
02/02/2023
Obilježavanje Dana europskog broja 112
08/02/2023
Dječji vrtić „Selnički zvončići“, dugačka priča sa sretnim završetkom
02/02/2023
Obilježavanje Dana europskog broja 112
08/02/2023

POZIV NA DOSTAVU PONUDE IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE SELNICA

NARUČITELJ: OPĆINA SELNICA

SJEDIŠTE NARUČITELJA: Jelačićev trg 4, 40314 Selnica

OIB: 92185452390

IBAN: HR88 2390 0011 8385 0000 9

Odgovorna osoba naručitelja: Ervin Vičević, načelnik Općine Selnica

Osoba za kontakt vezan uz predmet nabave: Bosiljka Oletić, opcina.selnica@gmail.com

Telefon/mobitel: 040 861 344/ 099 520 4630

 

1.OPIS PREDMETA NABAVE

 

Predmet nabave je nabava radova izgradnje javne rasvjete na području Općine Selnica.

 

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

 

Procijenjena vrijednost nabave: 16.000 eura/120.552 kuna

 

Okvirna količina predmeta nabave definirana je u troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva.

 

Evidencijski broj nabave: JN-4/23

 

 1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

 

Tehnička specifikacija – vrsta i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u pripadajućem ponudbenom troškovniku, te čini sastavni dio ovog Poziva.

 

 1. DOKAZ PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI

3.1. Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra

Ponuditelj je u svrhu dokazivanja svoje pravne i poslovne sposobnosti obavezan dostaviti Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra.

Dokaz se može dostaviti u neovjerenom presliku i ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka  nabave. (6. veljače 2023.)

 

 

 1. DOKAZI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI:

4.1. Naručitelj određuje minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja.

Za njihovo dokazivanje ponuditelj je dužan dostaviti sljedeće dokaze:

 

4.1.1. Izjava o popisu opreme iz kojeg mora proizlaziti da je ponuditelj opremljen s garniturom profesionalne opreme i alata za rad na niskonaponskoj mreži (minimalni standard). Izjava mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom.

4.1.2. Izjavu s podacima o stručnom kadru koji će sudjelovati u realizaciji ugovora. Izjava mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom.

Ponuditelj je dužan dostaviti Izjavu iz koje će biti vidljivi podaci o stručnom kadru (broj inženjera elektrotehnike, broj radnika elektrostruke is l.).

 

Gospodarski subjekt se može u postupku jednostavne nabave radi dokazivanja ispunjavanja sposobnosti iz točke 4. i 5. ovog poziva osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

 

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

 

 

 1. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA TE DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE DA NE POSTOJE RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE

 

5.1. Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da:

– je gospodarski subjekt ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta pravomoćnom presudom osuđena za taksativno navedena kaznena djela navedena u obrascu koji je sastavni dio ove Odluke (Obrazac 4),

– gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

–  gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih obveza prema Naručitelju,

  je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima,

– je gospodarski subjekt pokazao značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnih ugovora o javnoj ili jednostavnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija.

 

Za potrebe dokazivanja nepostojanja okolnosti iz točke 5.1. ponuditelj je dužan dostaviti:

 

– popunjeni Obrazac 4 iz ovog poziva

 

potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ne stariju od 30 dana računajući od dana početka postupka  nabave.  (6. veljače 2023.)

 

izjavu da nad gospodarskim subjektom nije otvoren stečajni postupak, da nije nesposoban za plaćanje i nije prezadužen, da nije u postupku likvidacije i da njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima (Obrazac 5).

 

Okolnost da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih obveza prema Naručitelju i okolnost da je gospodarski subjekt pokazao značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnih ugovora o javnoj ili jednostavnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija, Naručitelj provjerava uvidom u svoje evidencije.

 

 1. PODUGOVARANJE

 

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o jednostavnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

-navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)

-navesti podatke o  podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja).

 

Naručitelj je obvezan osnove za isključenje iz točke 5. ovog poziva primijeniti i na podugovaratelje. Sukladno navedenom potrebno je za podugovaratelje dostaviti dokaze o nepostojanju razloga za isključenje iz točke 5. Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o jednostavnoj nabavi.

 

 

 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

 

Ponuda mora sadržavati:

 

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)-Obrazac 1

– Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Popunjene obrasce iz ovog Poziva ( Obrazac 2, Obrazac 3, Obrazac 4, Obrazac 5)

– Ostali dokazi navedeni u ovom pozivu (traženi dokumenti)

 

Troškovnik

Troškovnik radova je prilog natječajne dokumentacije. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokruženi na dvije decimale. Sastavni dio ponude čini Troškovnik koji mora biti u potpunosti popunjen (sve stavke troškovnika), ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja.  Ponuditelj ne smije mijenjati izvorni oblik Troškovnika. Mjerodavne su jedinične cijene upisane u Troškovniku – nije dopušteno zasebno iskazivati popust ili povećanje cijena. Popust i svi troškovi moraju biti uračunati u ponuđenim i upisanim jediničnim cijenama u stavkama Troškovnika.  Na opisani način postupa ponuditelj ukoliko izmjenom i/ili dopunom ponude mijenja cijenu ponude. U tom slučaju mora dostaviti potpuno popunjen Troškovnik s izmijenjenim jediničnim cijenama, u svemu kako je naprijed navedeno.

 

 

 1. JAMSTVA

 

Naručitelj traži jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku izjave ponuditelja da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, najkasnije u roku 8 dana od potpisa  Ugovora dostaviti naručitelju 2 bjanko zadužnice svaka na iznos od 10% ukupne vrijednosti Ugovora (iznos sa PDV-om) za uredno ispunjenje obveza iz ugovora i za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

 

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Potrebno je dostaviti i sve ostale obrasce iz ovog poziva i tražene dokaze. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

 

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s

 

 1. a) nazivom i adresom naručitelja:

Općina Selnica,

Jelačićev trg 4

 40314 Selnica

 

 1. b) s naznakom: „NE OTVARAJ- nabava radova izgradnje javne rasvjete na području Općine Selnica“

 

 

 1. c) nazivom i adresom ponuditelja,

 

Ponuda se izrađuje u skladu sa uputama iz Poziva za dostavu ponuda i mora biti uvezena u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica (redni broj stranice/ukupan broj stranice ponude) na način da se onemogući naknadno vađenje, odnosno umetanje stranica.

 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda ponudu izmijeniti i/ili dopuniti, odnosno od ponude odustati.

 

Izmjena i/ili dopuna ponude, odnosno odustajanje od ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude, odnosno odustajanju od ponude.

 

Ponude se dostavljaju do 13. veljače 2023. godine, do 10:00 sati bez obzira na način dostave.

 

 

 1. Dopustivost alternativnih ponuda

Alternativne ponude nisu dopuštene.

 

 

 1. KRITERIJI ODABIRA

 

Kriteriji odabira je najniža ponuđena cijena.

 

 1. OSTALO

 

 

Obavijesti o rezultatima: Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

OPĆINA SELNICA

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE SELNICA
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content